Sve intenzivnija konkurencija na tržištu poljoprivrednih proizvoda i kontinuirano rastuće cijene proizvodnje  prisiljavaju proizvođače da optimiziraju svoju proizvodnju.

Alcina agrometeorološka stanica i software omogućuju kontinuirano mjerenje, pohranjivanje i prikazivanje svih parametara koji su izmjereni u vašem nasadu. Meteorološki parametri su: temperatura i relativna vlažnost zraka, količina oborina, brzina i smjer vjetra, vlažnost  i temperatura lista, vlažnost i temperature tla, UV zračenje te rosište i evaporacija. Korisnik Alcina agrometerološke stanice uz pomoć izmjerenih i prikupljenih podataka i softwarea može stalno pratiti i procjenjivati  stupanj razvoja  biljne bolesti i štetnika. Software na temelju algoritama za razvoj bolesti i štetnika procjenjuje npr. rizik inkubacije gljivične bolesti i stupanj inkubacije ili nastale infekcije a na temelju ovih podataka iz softwarea, korisnik može odabrati pravovremenu i najpovoljniju metodu tretiranja svojeg nasada.

Brojne studije o mogućnostima korištenja agrometeorologije i agrozaštitnih mjera tvrde da je moguće postići bolje kvalitete uroda od 20-40 % za voćarske kulture, te 10-30% za ratarske kulture (uz navodnjavanje). Nadalje, na temelju podataka koji su dostupni iz Alcina agrometeorološke stanice i softwarea, moguće je optimizirati sredstva za zaštitu nasada što rezultira uštedom broja sati rada ljudi i agromehanizacije i to do 30%.

Za dobivanje točne prognoze rizika od nastanka bolesti ili razvoja štetnika nužno je imati agrometeorološke podatke koji su izmjereni u vašem nasadu i to na karakterističnim lokacijama (na najvlažnijim dijelovima, u udolinama, tamo gdje se jutarnja rosa najsporije suši i sl.). Pored toga, nužno je imati software koji ima ugrađen model koji je kalibrirao kompetentni zaštitar koji poznaje agrometeorološke uvjete i zna dinamiku razvoja bolesti i štetnika u vašoj regiji.

Data logger s agro-meteorološke stanice prikuplja podatke izmjerene senzorima (električne veličine). Memorira ih i šalje bežičnom vezom u računalo na daljnju obradu i prikazivanje. Intervali prikupljanja  slanja podataka se mogu definirati od strane korisnika i mijenjati prema potrebi od strane korisnika, no u praksi je dovoljno mjeriti sve parametre svakih 10 minuta tijekom cijelog dana.